First slide First slide

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียม


อัตราการคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันได
ระหว่างส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ (โทรศัพท์)

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน ( หน่วย:บาท ) ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
0 - 5 ล้าน 0.257% + VAT7%
>5 - 10 ล้าน 0.227% + VAT7%
>10 - 20 ล้าน 0.187% + VAT7%
> 20 ล้าน 0.157% + VAT7%

* หมายเหตุ :

  • มีอัตราการคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน ก่อนค่าธรรมเนียมตลาดและ VAT
  • กรณีที่ไม่มีรายการซื้อขาย หรือ ส่งคำสั่งซื้อขายแล้วไม่เกิดการจับคู่ จะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เกิดขึ้นในวันนั้น

ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น บริษัทฯ จะรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Trading Fee): อัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
  • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TCH Clearing Fee): อัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
  • ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล: อัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน